จากตัวอย่างเกม “ข้อความต่อไปนี้ ถูกหรือผิด” อันเก่า จากเดิมเกมนี้มีแค่ ‘ถูก’ หรือ ‘ผิด’ นะครับ และมีน้องที่ยังใช้ AS2 สอบถามมาว่า จะเพิ่มเป็นแบบ 4 คำตอบ หรือมากกว่านั้น กรณีเจอพวกแบบสอบถามเช่น 1. พอใช้ 2. ปานกลาง 3. มาก 4.มากที่สุด ผมลองแก้ให้แล้ว ก็ไปตามนี้นะครับ   ส่วนโค้ดที่เพิ่มมา ก็แบบดิบๆด่วนๆ กันเลยใช่ For Loop this[‘a’+(i+1)].num = i+1; this[‘a’+(i+1)].onPress = function() { arr[this.num-1] = 1; this.gotoAndStop(2); //this._parent[‘a’+this.num].gotoAndStop(1); this._parent[‘b’+this.num].gotoAndStop(1); this._parent[‘c’+this.num].gotoAndStop(1); this._parent[‘d’+this.num].gotoAndStop(1); check(); }; this[‘b’+(i+1)].num = i+1; this[‘b’+(i+1)].onPress = function()

Read more…