สื่อการสอน ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเทคโนโลยีสื่อการสอนที่นำเอาเทคโนโลยีด้านการสอนสมัยใหม่มาใช้เป็นจำนวนมาก และแนวโน้มการใช้สื่อเพื่อการศึกษาก็มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงควรคำนึงและเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งสื่อที่เลือกมานั้นต้องสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ให้เกิดความน่าสนใจ และให้มีความเข้าใจมากที่สุด ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า สื่อการเรียนการสอน E-Learning กับการเรียนการสอน หรือการอบรบ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเนื้อหา และกระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง E-Learning นั้นจะเป็นในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียวหรือการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ได้