Diageo® Reserve World Class Bartender of the Year 2014

Diageo® Reserve World Class Bartender of the Year 2014

Diageo® Reserve World Class Bartender of the Year 2014

 

โปรแกรมที่ใช้ประกอบการแข่งขัน World Class Bartender of the Year 2014 ของ Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.

 

01

หน้าประกาศผู้ชนะในการแข่งขัน https://googledrive.com/host/0B_jfcE4uUtE6OW1PdU9BaXNmWDg/index.html

วิธีใช้

  1. พิมพ์ 01-17
  2. แล้วกด a เพื่อแสดงรูปภาพ

** ถ้าข้อ 1. ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่า ให้กดแป้นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ a เพื่อเคลียร์ค่า แล้วเริ่มข้อ 1 ใหม่ครับ


 

 

02

หน้าจับเวลาในการแข่งขัน https://googledrive.com/host/0B_jfcE4uUtE6S1M4VWNBaDRIUWc/index.html

วิธีใช้

  1. พิมพ์ 01-17 เพื่อแสดงรูปภาพ
  2. พิมพ์ s เพื่อเริ่มจับเวลา
  3. กด s อีกครั้ง เพื่อหยุดเวลา
  4. กด r เพื่อ reset เวลา

** ถ้าข้อ 1. ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่า ให้กดแป้นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ a เพื่อเคลียร์ค่า แล้วเริ่มข้อ 1 ใหม่ครับ

 

Comments

comments